Értékelje a céget!
293 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Budapest

Cím:
1093, Budapest Lónyay utca 4c-8.
e-mail:
iskolatitkar@szgya12.sulinet.hu
telefon:
iskolatitkar@szgya12.sulinet.hu
Tevékenység rövid leírása:
Örömteli, de nagy felelősséggel járó döntés előtt állnak, amikor a gyermekük számára iskolát választanak. Ebben szeretnénk Önöknek segíteni ezzel a rövid bemutatkozással.
Iskolánk a Kálvin tér közelében található. Eddig már sok ezer diák lépte át a több mint 100 éves épület küszöbét. Közöttük Gárdonyi Géza, Szent-Györgyi Albert és még sokan mások, akikre büszkék vagyunk.
Névadónk útmutatását napjainkban is fontosnak érezzük:
"Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, a
mit csinálunk és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.?
Bőveb információért kérem kattintson weboldalunkra!

1869-t?l folyamatosan növekv? tanulólétszám elhelyezése egyre nagyobb gondot okozott a bérelt helységekben. 1872-ben Pest királyi város képviseletének iskolaügyi tanácskozása pénzt szavazott meg iskolaház építésére a Két nyúl utcában, amelyhez a telket a város adományozta. A telek korabeli értéke 63 200 korona volt. 1873. október 1-én nyílt meg az épület, amely 272 914 koronájába került a városnak. Ez az összeg nemcsak az építkezés költségeit, hanem az iskola elso felszerelését is tartalmazta. Ekkor 371 tanuló kezdte meg a tanulmányait az új épületben, négy fiú és négy leányosztályban. A fiúosztályok közül az 1. és 2. osztály külön, a 3-4. osztály egy tanteremben volt elhelyezve, míg a leányosztályok egy tanteremben kaptak helyet. A kor oktatási statisztikái legtöbb esetben a tanév tanulólétszámáról két adatot is közölnek: egy beiratkozott és egy tanévet befejez? diáklétszámot, amelyek jelent?sen különbözhettek egymástól. Így például az 1873/74-es tanévet 371 tanuló kezdte meg, de csak 168 fiú és 74 leány azaz 242 diák fejezte be. A legnagyobb létszámúak az 1-2. osztályok voltak mivel a szül?k kisebb hányada tartotta szükségesnek a további iskolába járást az írás-olvasás-számolás alapjainak megtanítása után. Azonban ez is jelent?s átlag-osztálylétszámot jelenthetett, 60-90 között mozoghatott egy-egy osztály létszáma. Ez megfelelt a kor átlagának, bár az oktatási törvény 60 f?ben maximálta az egy tanteremben elhelyezhet? tanulók számát. Amikor az épület teljesen elkészült több tanterem állt rendelkezésre, s így az országos, de a budapesti átlagnál kényelmesebb körülmények között tanulhattak a diákok. Azonban azt is el kell mondanunk, hogy Ferencváros élen járt az iskolakerül?k azaz a tanévet be nem fejez?k számában. Míg más kerületekben ez az arány 9-13% között mozgott, kerületünkben 23%-ot is elérte.

Ilyen körülményekkel kellett az új igazgatónak, Vajdafy Gusztávnak szembenéznie. Vajdafy ambiciózus tervekkel fogott az iskola igazgatásához, mintaiskolát kívánt teremteni. Ehhez minden adottsággal rendelkezett, hisz pedagógiai vénát örökölhetett édesapjától Vajdafy Józseft?l, aki Pest városának tanácsosa, iskolaigazgatója s 1844-48 között Pest városának tanügyigazgatója volt. Terveihez fokozatosan fiatal szakképzett tanítókat hozott az iskolához.

Mindezen munkája eredményeként valóban sikerült mintaiskolát létrehoznia, 1883-ban már a város minden pontjáról járnak iskolájába diákok, a kezdeti 8 osztály 13-ra n? (854 f?vel) s 15 tanteremben tanítanak, 15 osztálytanító vezetésével. A fiúosztályokat 1-3.osztályokban párhuzamosítani kellett, a lányosztályokat 1-2.osztályban Ám mindezek ellenére sok szül?t helyhiány miatt el kell utasítania. Liberális gondolkodásmódjának, tanítási elveinek köszönhet?en a társadalom különböz? rétegeinek diákjai kerülhettek egy osztályba: az iskola környékének egyszer? iparosainak gyermekei országgy?lési képvisel?, akadémiai tag gyermekeivel ülhettek egy padban.

1876/77-ben 5. osztály nyílik, 1877/78-ban 6. osztály, így kiépül a hat osztályos elemi népiskola. 1887/88-ban pedig már 23 tanár dolgozik az iskolában.Vajdafy tevékenységének eredményeképpen a századfordulóra megduplázódott a tanulólétszám, további helységekre lett szükség. Már 1896-tól a f?város foglalkozott a telekvásárlás kérdésével az iskola kib?vítéséhez. 1901-ben vásárolják meg az Erkel utca 10.sz. teleken álló épületet Melly Bélánétól 140 000 koronáért. 1092-ben kerül sor a megvásárolt ház átalakítására: a két épületet egy összeköt? erkéllyel nyitották egybe, majd pedig az iskola épületéb?l az igazgató lakást és az irodát áthelyezték az Erkel utcai épületbe, ahol tantestületi szobát és tanszertárat is kialakítottak. A fennmaradó épületrészben kisdedóvót hoztak létre.

Így az iskolában további három tantermet sikerült a felszabadult helységekb?l kialakítani, így már 20 tanterem állt rendelkezésre a 20 osztálynak, meg lehetett szüntetni a váltakozó tanítást.

Az épület küls? tatarozását három év múlva, az 1905/06-os tanévben végezték el.

A kib?vített épületben 1902-t?l 323 diákkal sokszorosító iparostanonc-iskolát[hoztak létre, amelynek igazgatója Nagy Lajos lett 1904-t?l az elemi iskola igazgatója is. Három ?tanfok?-kal 11 osztállyal és 14 tanárral (részben az elemi iskola tanárai) indult az oktatás. Els?sorban nyomdász, bet?szed?, gépmester, önt?, vésnök, fényképész szakmák tanoncait képezték. A fiú iparostanonc iskola 1906-ban kib?vül általános profillal is (általános és sokszorosító iparostanonc-iskola), 1914-ben pedig réz- és bronzönt? szakiránnyal is. Az 1907/08-as tanévt?l pedig 87 f?vel háztartási ismétl?iskola indult lányoknak. A fiú iparostanonc-iskola 1931/32-es tanévben még bizonyosan m?ködött az épületben, valószín?síthet?, hogy 1933-ban megszüntetik (iratanyaga ekkor kerül be a f?városi levéltárba).

Az els? világháború következtében az 1914/15-ös tanév október 1-én kezd?dött és hamarabb is fejez?dött be. Az iskolaépületeket közcélokra vették igénybe, katonaságot szállásoltak be, így a Bakáts-téri iskola épületét is. ?k a tanév els? hónapját a Lónyay utcai iskola épületében töltötték, majd novemberben visszaköltözhettek saját iskolájukba. Az iskola pedagógusait sem kerülhette el a háború szele. A tanítón?k a hadikórházakban végeztek karitatív munkát a tanítás mellett, a férfitanárok egy részének bevonulása miatt három osztályt kellett megszüntetni illetve összevonni. Bevonult Máté János igazgatóhelyettes, Bártfai János, Ferenczy József, Klasz Adolf, Oszlári Béla, Somló Béla az elemi iskola tanárai közül valamint Pollák Aurél az iparostanonc-iskola tanára. Többük a háború els? évében a Telep utcai hadikórházban teljesítettek szolgálatot, vagy a Vöröskeresztnél haditudósítóként dolgozott, de voltak akik már az elso évben megjárták a frontvonalakat.

Az 1918/19-es évek eseményei érintették az iskolát is. 1919-ben Nagy Lajos igazgató urat a tanácsköztársaság idején menesztik állásából, majd a 1919 ?szét?l 1921-ben történt nyugdíjazásáig vezette az iskolát.

Az iskola történetének következ? évtizedeir?l alig maradt fenn adat. 1928-33 között új igazgató kerül az iskola élére, Zoufaly Emil, akinek szembe kellett néznie a tanulólétszám csökkenésével (a kerületben ekkor már 13 iskola m?ködött), a gazdasági világválság hatásával. 1933-ban a f?város gazdaságossági okokból átszervezte iskoláit. Ekkor, az épület kihasználtságát növelend?, az iskolaépület egy részét oktatási intézményeknek bérbe adta.

Így költözött be a Budapesti Római Katolikus Négyévfolyamú Zichy-Pallavicini Edina Orgrófno Felso Kereskedelmi Leányiskola, évi 20 aranykorona bért fizetve. Az iskola fenntartója, alapítója a Katolikus Tisztvisel?n?k és N?i Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetsége volt. Els? otthonukul az Angolkisasszonyok Váci utcai Intézete szolgált, majd a városligeti Szent Szív Zárdából költöztek a Lónyay utcába. Az 1936/37-es tanévben az iskolához kapcsolódóan leányinternátust is m?ködtettek a Lónyay u. 6.sz. épületben. 1945-ig iskolánkban tanítottak, majd 1945 augusztusában, mivel a fováros nem hosszabbította meg a bérleti szerz?dést, az Irinyi utca 3.szám alatti Angolkisasszonyok Intézetébe költöztek, ahol 1949-ig m?ködött az intézmény.

A harmincas évek közepét?l más iskola nyomai is megtalálhatóak a Lónyay utcai elemi iskola épületében, a Kritsfalussy István dr. vezette Budapesti Szállodások és vendégl?sök tanonciskolája is helyett kapott az épületben 1942-ig, amikor is a IV.ker. Cukor u. 6.szám alá költöztek.

1938/39 és 1940/41 között az elemi iskolát Virág Mihály vezette, s neki jutott az a feladat, hogy az iskola bezárását végrehajtsa. Mivel az erre vonatkozó levéltári anyagok már megsemmisültek, csak feltételezhetjük, hogy a tanulólétszám csökkenése miatt az 1940. XX. tc. értelmében a f?város nem látta szükségesnek, hogy az iskolát 8 osztályossá fejlesszék tovább, s a bezárása mellett döntöttek.

Az elemi iskola megsz?nésével felszabaduló helységekbe újabb iskola: f?z?készít? és n?iszabó-szakirányú iparostanonc iskola költözött illetve jött létre két leány iparitanonc-iskola összevonása révén és m?ködött 1945-ig az épületben.

A II. világháború alatt többször fenyegette az iskolákat az épületb?l való kitelepítés veszélye, de csak 1944. december 15-én kapták meg az utasítást az iskolaépület elhagyására 48 órán belül, mivel hadicélokra kívánták igénybe venni. Mindkét iskola számára a f?város jelölte ki az új iskolákat, ahova költözhettek. A felszerelések nagy része pedig a Gyáli úti raktárakba kerültek.


..

Szentendrei Bárczi Gusztáv Általános Iskola

Cím:
2000, Szentendre Kovács László u.3.
telefon:
26/310-060
:
26/310-060

Szentesi Farm

Szentgyörgy Panzió

Cím:
2500, Esztergom Andrássy út 21.
e-mail:
vodicska.sandor@hu.inter.net
mobil:
vodicska.sandor@hu.inter.net
Tevékenység rövid leírása:
Szentgyörgy Panzió
A panzió Esztergom Visegrád felöli részén, Szent György Mezőn, a Bazilikától 500m-re található.

Az igényesen berendezett panzió 2 háromágyas és3 kétágyas szobával várja vendégeit. A teljes felszerelésű konyhák hűtővel, központi gázfűtéssel, hideg-meleg vízzel vannak ellátva. A családias hangulatú szobákban színestelevízió is található, DVD lejátszóval, műholdvevővel.
A környék rendkívül gazdag nevezetességekben és természeti látványosságokban. Megismerkedhet a Dunakanyar legszebb városaival. Kellemesen eltölheti szabadidejét egész éveben.

Szentkirály Kft.

Cím:
7951, Szabadszentkirály Petőfi S. utca 78.
telefon:
(73) 47 22 25
telefon:
(73) 47 22 25
Tevékenység rövid leírása:
Cégünk a magyar mezőgazdasági kisgépgyártás egyik legnagyobb vállalkozása, melynek fő tevékenysége rotációs kapálógépek, fűnyíró gépek és egyéb kerti eszközök gyártása és forgalmazása.

Szentpéteri Csilla

Cím:
1111, Budapest N/A
telefon:
20/979-3839
:
20/979-3839

N-Éptü Bt.

Cím:
2626, Nagymaros Vasút út
telefon:
27/354-099
telefon:
27/354-099
Tevékenység rövid leírása:
Cégünk gyors, rugalmas, pontos szolgáltátásokkal áll ügyfelei rendelkezésére! 10 év referenciával rendelkezünk.

Szénási Lajos E.V.

Cím:
2131, Göd Nemeskéri út 56.
fax:
06-27 531-711
e-mail:
06-27 531-711
Tevékenység rövid leírása:
Üveg, Üvegezés, Bútoripar, Bútorok, Nyílászárók

Szendvics Vár

Cím:
3300, Eger Almagyar u. 1.
telefon:
36/410-761
telefon:
36/410-761
Tevékenység rövid leírása:
Cégünk a vendéglátás területén tevékenykedik.

Szent András Gyógyszertár

Cím:
1091, Budapest Ifjúmunkás u. 8.
telefon:
282-6490
fax:
282-6490
Tevékenység rövid leírása:
Gyógyszertárunk nyitvatartása : H-P: 8-20 ,Sz.: 8-13-ig !

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.