Értékelje a céget!
33 találat 1 | 2 | 3 | 4

Neumann János Középiskola és Kollégium

Cím:
3300, Eger Rákóczi út 48.
:
:
Tevékenység rövid leírása:
A 2007-2008-as iskolai év az iskola fennállásának a huszonegyedik tanéve. Amikor 1987 szeptemberében elindult itt a képzés, egy kis iskola volt, alig több mint háromszáz tanulóval, mintegy húsz tanárral, és mindenki úgy érezte, a világvégén, egy lakótelep közepén. Az elmúlt huszonegy év mindent megváltoztatott.

Az iskola naggyá nőtte ki magát: ezer tanulójával, száz tanárával a város egyik legnagyobb létszámú középfokú oktatási intézménye lett. De nem a mennyiségi fejlődés elsősorban a legfontosabb: az intézményben az állandóságot az állandó változás, a jobb keresése, az oktatás folytonos és folyamatos megújítása adja. Így váltunk kísérletező, állandó útkereső iskolaként stabil ponttá: az igényes oktatás, a minőségre való törekvés színhelyévé és színterévé, városunk elismert iskolájává. Megváltozott perifériális helyzetünk is. Nemcsak azért, mert mára az intézmény házai "behálózzák" a várost, öt helyen folyik immár a munka, hanem főleg azért, mert hírünk a centrumba vitt. A Neumann a középiskolai oktatás központi helyévé vált a városban, számolni kell vele.

Huszonegy év az ember életében nagy idő, szinte egy emberöltő. Ma már olyanok járnak az iskolába, akik az alapításkor még meg sem születtek. Számukra az alapítás tényei "történelmi" események. Az alapítók számára, vagy azoknak, akik az első évektől kezdve itt voltak, életük egy részét, jelentős részét jelenti. Számukra ez, ami létrejött egy életmű lehet. Életműve az iskola vezetőjének, aki nyugtalan szellemével nem engedi megállni a fejlődést, életműve az itt dolgozóknak, akik mintegy testet adnak, tevékenységükkel, oktató-nevelő munkájukkal törekvéseinek. De életműve az itt tanuló, állandóan változó ifjúságnak is, akikben újra és újra megtestesül a szellem, az a neumannos szellem, amely bár nehezen megfogható, de mégis jól felismerhető mindenkiben, aki néhány évet eltöltött a lila falak között.

Kölcsey Ferenc Gimnázium, Budapest

Cím:
1063, Budapest Munkácsy M. u. 26
fax:
312-1459
telefon:
312-1459
Tevékenység rövid leírása:
A budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium a főváros nagy múltú, patinás intézményeinek egyike. A Himnusz költőjének nevét viselő iskolát 1898-ban alapították. Épülete a századelő magyar szecessziójának egyik legszebb példája. Közelmúltbeli fölújítása óta újból régi szépségében csodálható. Az iskola névadójának egészalakos bronz szobrát Kő Pál Munkácsy-díjas szobrászművész, a Magyar Képzőművészeti Főiskola mestere készítette.
A magyar-francia kéttannyelvű és az emelt szintű nyelvi képzést adó osztályok mellett az intézmény egy másik büszkesége a kiváló sportolók nagy száma. Egy részük az élsportosztályokban tanul, más részük amatőr sportember, ők a gimnázium labdarúgó, kosárlabda vagy röplabda szakosztályában végeznek intenzív edzésmunkát, vagy a nyári vízitáborokban szereznek feledhetetlen élményeket. Az eredmények itt is önmagukért beszélnek: középiskolás labdarúgó bajnoki döntő már-már el sem képzelhető kölcseys csapat nélkül, de voltak már első helyezett kosarasaink is. Focistáink a nemzetközi porondon is ismertek: a Svédországban nyaranta szerveződő nemzetközi GOTHIA kupát már kétszer megnyertük.
Bővebb információért kérem kattintson weboldalunkra!

Berzsenyi Dániel Gimnázium

Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola

Cím:
7621, Pécs Mária u. 2-4.
e-mail:
isi@janus-pecs.sulinet.hu
telefon:
isi@janus-pecs.sulinet.hu
Tevékenység rövid leírása:
Iskolánkban a diákok által megszerezhető végzettségek:Alapvizsga bizonyítvány

Érettségi bizonyítvány

Középfokú számítástechnikai szoftverüzemeltető szakképzettség, OKJ 52 4641 03Iskolánk alapelveiA tudományok eredményeit tantárgyi rendszerbe foglalva úgy próbáljuk közvetíteni tanulóinknak, hogy azok a tanulók fejlettségi szintjéhez igazodjanak. Különösen fontos ez egy olyan iskolában, ahová 12-18 éves tanulók járnak.

Az ismeretátadás és az ezen alapuló gondolkodásra nevelés, képességfejlesztés csak a tanár önmaga és tanulói iránti igényessége mellett lehet eredményes. Tanárainknak úgy kell határozott követelményeket támasztania, hogy egyúttal lehetőséget nyújtsanak a tanuló önállóságának, kezdeményező képességének és kreativitásának kibontakoztatására.

A tanár-diák kapcsolatban a két fél egyenrangúsága mellett a pedagógusé a vezető szerep. Ez különösen a pedagógiai légkör kialakítására, a tanulói aktivitás kibontakoztatására, tevékeny-ségeik megszervezésére, személyiségfejlődésük támogatására vonatkozik.

Eredményes, sikeres oktatás a tanulók motiválása nélkül nem képzelhetőel.A Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola tantestülete nevelő és oktató munkáját a következő alapelvek szerint végzi:Az életkori sajátosságok figyelembevételének elve

A következetesség elve

A pedagógus vezető szerepének elve

A motiváció elve

Gimnáziumunk e munkát az alábbi kiemelt értékek közvetítésével végzi:Gondolkodás, értelem fejlesztése

Egyéni képességek fejlesztése

Tisztességre, erkölcsre nevelés

Felkészítés továbbtanulásra

Rendre, fegyelemre nevelés

Anyanyelvi ismeretek oktatása

Idegen nyelv tanítása

Környezetvédelem és egészséges életmód

Speciális osztályok

(4 osztályos képzés)

Az idegennyelvi tagozaton emelt óraszámban tanítjuk az első idegen nyelvet, mely a tanulók választása alapján angol vagy német lehet. A tagozatos nyelv heti óraszáma évfolyamok szerint 6-6-5-5. A többi tantárgyból általános képzést folytatunk. Angol tagozaton kezdő és haladó csoportot is indítunk. A kezdő csoport felvételi lapjára a megjegyzés rovatba kérjük beírni a kezdő angol megjegyzést.Az informatika tagozaton emelt óraszámban tanítjuk az informatikát, melynek heti óraszáma évfolyamonként 3-2-3,5-4. Az oktatás hálózati rendszerbe állított 2X18 géppel korszerűen felszerelt és INTERNET-csatlakozással ellátott szaktantermekben folyik. A gépekhez való hozzáférést a délutáni időszakban szakköri formában és szabad sávban is biztosítjuk a diákok részére. A 12. évfolyam végén tanulóink külön vizsga letétele után középfokú számítástechnikai szoftverüzemeltető OKJ-s végzettséget szerezhetnek.

A többi tantárgyból általános képzést folytatunk úgy, hogy a matematikát, informatikát és idegen nyelveket csoportbontásban tanítjuk, valamint a matematika óraszámát 9. évfolyamon 1 órával megemeljük.

A speciális matematika tagozat megyénkben egyedüliként működő osztály. Itt évfolyamonként heti 5,5-7 órában tanítjuk a matematikát, miközben az első idegen nyelv óraszáma is heti 5 óra.

A többi tantárgyból általános képzést folytatunk úgy, hogy a matematikát, informatikát és az idegen nyelveket csoportbontásban tanítjuk.

Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik különös tehetséget és érdeklődést mutatnak a matematika iránt, akik ebből a tárgyból kívánnak továbbtanulni a különböző felsőoktatási intézményekbe. (közgazdasági és műszaki egyetemek, tudományegyetemek, pénzügyi-számviteli főiskolák stb.).Minden osztályunkban 11-12. évfolyamon pedagógiai programunk széleskörű választható órakerettel segíti elő a közép és emelt szintű érettségire történő felkészülést és a sikeres továbbtanulást.Minden osztályunkban első idegen nyelvként az általános iskolában már tanult angolt vagy németet, második idegen nyelvként angolt, németet, franciát, oroszt vagy latint választhatnak a diákok. Második idegen nyelvnél francia, orosz vagy latin nyelvű csoportot csak elegendő számú jelentkező esetén tud indítani iskolánk.

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2016 NetProdukt Hungary Kft.
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, Rt, Zrt. kereső.