Értékelje a céget!
51 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Debreceni Egyetem

Cím:
4000, Debrecen Egyetem tér 1.
fax:
52/310-007
telefon:
52/310-007
Tevékenység rövid leírása:
A Debreceni Egyetem az ország más integrált felsőoktatási intézményeihez hasonlóan, addig önállóan működő intézmények (újra)egyesítésével és jogutódlásával 2000. január 1-ével jött létre. Történelmi gyökerei visszanyúlnak a Debreceni Református Kollégium alapításáig (1538), amelynek később kialakult három akadémiai tagozatára alapozva jött létre a Debreceni magyar királyi Tudományegyetem, az 1912. évi XXXVI. Törvénycikk alapján. Ezzel a négy és fél évszázados, megszakítás nélküli múlttal ma a Debreceni Egyetem az ország legrégebben, folyamatosan ugyanabban a városban működő felsőoktatási intézménye. Az agrár felsőoktatás Debrecenben az 1868-ban létesült Debreceni Országos Felsőbb Gazdasági Tanintézetben kezdődött.
Mintegy 17000 nappali és 28000 összes hallgatójával, több mint 1700 oktatójával az ország egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye, de 13 karával, 2 önálló intézetével és 20 doktori iskolájával (mindkét szám az országban a legnagyobb) kétségtelenül a legszélesebb képzési és kutatási kínálatot nyújtja.
Az oktatómunka, és különösen a kutatómunka minőségét jelzi, hogy az oktatók több, mint fele tudományos fokozattal rendelkezik, köztük 23 professzor a Magyar Tudományos Akadémia rendes, vagy levelező tagja. Az Oktatási Minisztérium évente kiértékelt komplex mutatója szerint (amely a felsőoktatási intézmények teljesítmény-alapú normatív kutatás-támogatásának alapját képezi), legjobb vidéki intézményként kutatási teljesítménye az első három hely valamelyikére jogosítja, az országos teljesítménynek mintegy 14-15 %-át tudhatja magáénak.
Ez a kiemelkedő szellemi központ, hatalmas oktatási és K+F kapacitás egyre jelentősebb hatással van a régió gazdasági és társadalmi fejlődésére, kulturális felemelkedésére, egyre nagyobb figyelmet fordít a tudásalapú gazdaság és társadalom igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálására, a regionális tudásközpont szerepkör betöltésére.

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Főiskolai Kar Zöldségtermesztési Tanszék

Cím:
6000, Kecskemét Erdei Ferenc tér 1-3.
telefon:
76/486-186/31
:
76/486-186/31

Talentum-Debreceni Szolgáltató Bt.

Cím:
4025, Debrecen Kossuth u. 3/a
fax:
+36-52-451-307
mobil:
+36-52-451-307
Tevékenység rövid leírása:
A társaság 2005. október végén alakult. Fő profilunk az oktatás- és rendezvényszervezés, de tevékenységünk széleskörű.

A betéti társaság tagjai mind komoly tapasztalattal és célirányos végzettséggel rendelkeznek. Jelenleg négyen dolgoznak a társaságnak:

Elek Mária
1977-től 1998-ig egy megyei kulturális intézmény főállású munkatársa volt, ahol munkaköréhez tartozott a tolmácsok, fordítók biztosítása. Nemzetközi és hazai nagyrendezvények lebonyolításának aktív résztvevője 1977-től a mai napig.

Pék Johanna
A Debreceni Egyetem nappali tagozatos PhD-hallgatója. 2005 nyarán diplomázott matematika-ábrázoló geometria szakos tanárként. Tanítási gyakorlattal rendelkezik.

Elek Zoltán
Okleveles gépészmérnök, közel 40 éves szakmai múlttal rendelkezik. Hatalmas építőipari, gépészeti, szervezői tapasztalata van. Európai szintű projektek résztvevője.

Ortutay Dóra
Művelődésszervező végzettségű. *Örökké mobil* munkatársunk, aki elsősorban a budapesti tanfolyamokban nyújt hasznos segítséget.

Egyetemközi Távközlési és Informatikai Központ ETIK

Cím:
1117, Budapest Magyar tudósok körútja 2.
telefon:
463-3453 fax
telefon:
463-3453 fax

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Cím:
1062, Budapest Andrássy út 69-71.
telefon:
342-1738
e-mail:
342-1738
Tevékenység rövid leírása:
A Magyar Képzőművészeti Egyetem küldetése, hogy a művészeti hivatását választó hallgatóknak elősegítse a művészeti ismeretek elsajátítását és egyéniségük szabad fejlődését.


KurzuskatalógusA Magyar Képzőművészeti Egyetemen nyolc szakon folyik egyetemi szintű nappali képzés.Festő szak

A képzés célja: Sajátos ismeretanyag átadása, mely lehetővé teszi, hogy a hallgató tanulmányai végeztével, a festészeti ismeretek és az önkifejezés készségének birtokában, festőművészi tevékenységet folytathasson.

A képzés során fokozatosan megismerkedik a hallgató az egyetemes festészet történetével és elméletével, kifejezési eszközeivel és lehetőségeivel, a felhasználható anyagokkal és technikákkal. Az oktatás segíti a szuverén látásmód és a sajátos szemlélet kialakítását, az összehasonlító, rendszerező kritikai érzék és az önálló ítélőképesség megalapozását.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:festőművészSzobrász szak

A képzés célja: A szobrászatról szóló ismeretek legmagasabb szintű átadása, amely lehetővé teszi, hogy a hallgató tanulmányai végeztével a plasztikai ismeret és az önkifejezés készségének birtokában szobrászművészi tevékenységet folytathasson.

A képzés során fokozatosan megismerkedik a hallgató a szobrászat kifejezési eszközeivel és lehetőségeivel, a felhasználható anyagokkal és technikákkal.

Segíti az oktatás a szuverén látásmód, a sajátos szemlélet kialakítását, a kritikai érzék és az önálló ítélőképesség megalapozását.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:szobrászművészKépgrafika szak

A képzés célja: Sajátos grafikusművész képzés, mely a rajzi alapozásra épül. Olyan művészek képzése, akik számára a grafikai műfajok jelentik a legfőbb kifejezési formát, autonóm, alkalmazott, valamint sokszorosító grafikai műfajokban. A művészeti hagyományokban és a kortárs művészetben tájékozott, szakmailag felkészült, fejlett esztétikai érzékkel és sajátos szuggesztív művészeti arculattal rendelkező művészek kibocsátása a cél.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:képgrafikus művészTervezőgrafika szak

A tervezőgrafikai képzés célja olyan -kreatív alkotói pályára alkalmas- művészek nevelése, akik egyéni alkotói ambícióik mellett egyben technikai és esztétikai szakemberként alkalmasak a vizuális kommunikáció területén felmerülő feladatok -plakáttervezés, arculattervezés, tipográfia, kiadványtervezés, honlaptervezés, illusztráció, alkalmazott fotográfia- sikeres és felelősségteljes megoldására. A tervezőgrafika sokféle és sokrétű részterületein való jártasság megszerzése alapvető szempont. A fő területek -amelyek a képzés során kiemelt figyelmet kapnak- az általános és az egyén alkotói szempontjait integráló képalkotási megoldások, valamint a mindezt kiegészítő részterületek és ezek tematikus, elméleti és gyakorlati tárgyalása.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:tervezőgrafikus művészRestaurátor szak

Restaurálás gyakorlatának és elméletének az adott kor tudásszintjének megfelelő ismeretek elsajátítása. Nemcsak a korszerű restaurálás manuális feladatainak teljesítése a cél, hanem a szakma művészi és etikai követelményeinek tudatosítása és kifejlesztése. Művészeti alapképzés keretében a cél a művészi adottságok továbbfejlesztése, a későbbi szakirányú képzés megalapozása érdekében. Ez időszak keretében a rajzi és festési gyakorlat segítségével az ábrázolás és megjelenítés a kompozíció ismérveinek elsajátításán túl a másolási gyakorlattal az adott technika és stílus megismerése a kitűzött feladat.

A képzés további szakaszában a választott szaknak megfelelő egyedi feladatok elvégzése, melynek teljesítése kapcsán kívánatos a hallgató etikai hozzáállásának és a műtárggyal szembeni egyéni felelősségének tudatosítása és igazolása.
Olyan szakemberek képzése, akik szakma gyakorlásán túl továbbfejlesztésének is letéteményesei.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:restaurátor művészIntermédia szak

A képzés célja: A hallgató önálló alkotói egyéniségének sajátosságait felismerve legyen képes aktív, kreatív jelenlétre az információs társadalonm kulturális szféráiban. Sajátítsa el a művészi kifejezés különböző technikáinak, eszközeinek, módszereinek, funkcióinak együttlátását, s ezen belül egy vagy több tradicionális képzőművészeti eljárás művészileg értékelhető gyakorlati alkalmazását.
Ismerje és képzőművészeti kontextusban tudja használni az új, technikai médiumokat (fotó, film, videó, kompjuter) nem pusztán kezelői, hanem alkotói szinten. Az egyetemes és magyar kultúra történetének megismerése, különösképpen a múlt századi művészeti-tudományos változások következményei nyomán adódó kérdések lényegének, gyökereinek megértése alapvető követelmény. Legyen képes ismeretei átadására előadói-, gyakorlatvezetői-, publicisztikai szinten, illetve tevékenysége lényegének megfogalmazására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:médiaművészLátványtervező szak

A képzés célja: Látványtervezők képzése, akik közös műalkotásban vesznek részt, a hagyományos színházi, filmes, TV-s, bábos és ezek rohamosan átformálódó, új műfajokat is létrehozó teamjeiben. Az egyetemes emberi és a nemzeti kultúra gondolati és intuitív megismertetésével az értékekre nyitott szuverén alkotóművészek nevelése a cél.

A mesterség eszközeinek, módszereinek a művészi alkotófolyamatnak elsajátítása révén, az életszerűség és a megalapozott műveltség folytonos szem előtt tartásával a színházi, a mozgóképes, elektronikus, a bábos és más, a látványt magábafoglaló művészcsoport egyenrangú, önálló tagjaként alkotó szuverén művészek nevelése.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:látványtervező művészVizuális nevelőtanár szak

A képzés célja: Az egyetemes és magyar vizuális kultúrát teremtő és közvetítő hivatásra felkészítsen, integrálja azokat az ismereteket, amelyeket a hallgatók szakmai és elméleti munkájuk során szereztek. Képesek legyenek a fentiek szakszerű és hivatásszerű átadására, a tantervi követelményeknek megfelelően minden általános-, közép- és felsőfokú intézményben, valamint a vizuális közművelésben. A képzés hangsúlyozott célja az alktotói személyiség átmentése és kimunkálása a művész pedagógus jelöltekbe.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:Vizuális nevelőtanár a szakirány megjelölésével

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Főiskolai Kar Dísznövénytermesztési és Kertfenntartási Tanszék

Bencze András Ötvös Iparművész,Fém Szakrestaurátor

Cím:
1038, Budapest Ezüsthegy utca 26. fszt. M/2
telefon:
Mobil: 06-30/317-0500
:
Mobil: 06-30/317-0500
Tevékenység rövid leírása:
Bencze András szabadfoglalkozású ötvös iparművész fém szakrestaurátor, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja vagyok.
Műhelyemet 1986-ban alapítottam.

Fő profilom új tárgyak tervezése és kivitelezése hagyományos kézműves módon. Tevékenységem 1988-tól fém restaurátori tevékenységgel bővült.

1991-2001 között a Budapesti Postamúzeum fa-fém restaurátoraként dolgoztam műtermemben.
1993-tól a Magyar Nemzeti Múzeum fém restaurátor műhelyeiben a Magyar Képzőművészeti Egyetem felkérésére óraadó tanárként veszek részt a restaurátorképzésben.

Jellemzők:
Tárgycentrikus, gyors és minőségi munka a budapesti műteremben, kedvező árak, szállítás.
Igény szerint helyszíni felmérés és munkavégzés.
Honlap:

A Tan Kapuja Buddhista Egyház és Főiskola

Cím:
1098, Budapest Börzsöny u. 11.
telefon:
280-6712
fax:
280-6712
Tevékenység rövid leírása:
A Tan Kapuja Buddhista Egyházat 1991/2535-ben azért hozta létre a 108 Alapító, különböző buddhista közösségek tagjai, hogy az a buddhizmus tanításait felsőfokon képviselje Magyarországon.
Vezető szerve a Közösségek Tanácsa, amely jelenleg egy japán, egy koreai, egy tibeti és két magyar, azaz öt buddhista közösségből áll.

Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Főiskolai Kar Gyümölcstermesztési Tanszék

Cím:
6000, Kecskemét Erdei Ferenc tér 1-3. II.em.
telefon:
76486186/32
:
76486186/32

Dr. Gimes Gábor

Cím:
0, N/A
telefon:
Bejelentkezés új budapesti rendelőmbe: 06-30/6702-778 (munkaidőb
:
Bejelentkezés új budapesti rendelőmbe: 06-30/6702-778 (munkaidőb
Tevékenység rövid leírása:
Dr. Gimes Gábor
szülész-nőgyógyász
szakorvos

Az orvostudomány kandidátusa

Orvosi diploma: Semmelweis Egyetemen 1978, Budapest
Szakképesítés: szülész-nőgyógyász szakorvos 1982, Budapest

Több mint 25 éves szakmai tapasztalat: Semmelweis Egyetem II.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Tudományos minősítés: 1991-ben az orvostudomány kandidátusa cím

Több hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja.
41 tudományos közlemény szerzője.

Készséggel állok rendelkezésre nőgyógyászati problémák esetén:

-nőgyógyászati rákszűrés
-cytológiai vizsgálat (méhnyak rákszűrés), kolposzkópia
-petefészkek és a méhtest (endometrium) hüvelyi ultrahang vizsgálata
-folyásos panaszok kivizsgálása, kezelése
-chlamydia szűrés (a tünetmentes petevezető gyulladás és így a meddőség kórokozója)
-hormonális rendellenességek kivizsgálása
-vérzési rendellenességek (klimax, menopausa)
-pattanásos bőr (fiatalok hyperandrogén állapota, PCOS)
-szőrösödés (gyógyszeres kezelés)
-komplex meddőségi kivizsgálás
-andrológiai kivizsgálás
-sikertelen terhességek, vetélések (habituális vetélés)
-terhes gondozás.

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.