Értékelje a céget!
8 találat 1

Comenius Szakközépiskola és Szakiskola

Cím:
7621, Pécs Váradi Antal u. 4
telefon:
72/511-266
fax:
72/511-266
Tevékenység rövid leírása:
Bővebb információért tekintse meg weboldalunkat.

II.Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Kollégium

Cím:
6400, Kiskunhalas Kossuth u. 39.
telefon:
06-77/422-433
:
06-77/422-433
Tevékenység rövid leírása:
Kiskunhalas régi mezőváros. A halasiak csaknem minden gondolatát a földművelés és az állattenyésztés kötötte le. A város fejlődésének egyik biztosítéka a mezőgazdasági ismeretek tervszerű oktatása lett volna, de azokról csak alig-alig esett szó az iskolában. Sürgetővé vált tehát egy olyan iskola felállítása, ahol a tanulók a gazdálkodásból elméleti és gyakorlati képzést is kapnak.
*Haladnunk kell minden téren, mert a leghatalmasabb és műveltebb ország ha megáll, lassanként pusztulásnak indul.* - írta 1899-ben Kovács Antal a Kun-Halas egyik cikkében. Dr. Nagy Mór polgármester 1904-ben úgy nyilatkozott, hogy maga is szükségesnek véli a földmíves iskola felállítását.
A felállítandó Mezőgazdasági Népiskola azonban anyagi okok miatt csak 1913-ban kezdte meg működését, első igazgatója Vásárhelyi Sándor, gazdasági akadémiát végzett szaktanár lett. Az iskola a gyakorlati területül is szolgáló városi Mintakertben épült fel, ahol most a kollégiumunk áll. Ezt az iskolát az elemi népiskolák 6. osztályát elvégzett tanulói látogatták. A tanulmányi idő két év volt, és ezt követte egy harmadik, az ún. gyakorlóév. A mezőgazdasági ismeretek mellett a fiúk háziipari, a lányok pedig szabás-varrási és főzési gyakorlatokat is végeztek.A Mezőgazdasági Népiskola tanfolyamai, gazdasági és kertészeti tárgyú nyilvános előadásai közkedveltek voltak a város gazdái és fiatalsága körében.
Halas 1938-ban országgyűlési képviselőjének, a későbbi földművelésügyi miniszternek, gr. Teleki Mihálynak köszönhetően Téli Gazdasági Iskolát is kapott.
Az iskola célja a kis- és középbirtokos gazdák fiainak képzése volt. A tanulók két téli féléven át elméleti, két nyári féléven át pedig gyakorlati oktatásban részesültek. A végzett diákokat aranykalászos gazdaifjakká avatták. A gazdaavató ünnepségeket termelési versenykiállításokkal kötötték egybe.A Téli Gazdasági Iskolának ifjúsági önképző- és gazdaköre is működött, amely tanulmányutakat és vándorgyűléseket szervezett a tanulók tudásának gyarapítása érdekében.
A város 1942-ben a fehértói vasútállomással szemben Kertmunkás Iskolát létesített, amelyet később Szőlész- és Borászképző Iskolává szerveztek át.
Az 1945 után bekövetkezett gazdasági, társadalmi és politikai változások jelentős hatást gyakoroltak a mezőgazdasági szakoktatásra. Az alapfokú képzés, amelyet a Mezőgazdasági Népiskola, a Téli Gazdasági Iskola és a Kertmunkás Iskola folytatott, már nem tudta kielégíteni a növekvő igényeket. Szükségessé vált egy mezőgazdasági középiskola felállítása, s így 1950 szeptemberében középfokú Mezőgazdasági Technikum kezdhette meg működését Kiskunhalason.A középiskola egy osztállyal - 25 tanuló, 4 tanár - indult. Az oktatás a régi gazdasági iskola épületében kezdődött. Gyakorlóterületéül az ugyanakkor megalakult tangazdaság szolgált 1350 kat. hold területen.
1952-ben a bajai Növénytermesztési Technikumot városunkba telepítették iskolánk mai épületébe. A képzési idő 3 évről 4 évre emelkedett.
Ez az iskola technikusi oklevelet adott. Párhuzamos osztályok voltak, a tanulólétszám mintegy 200 fő volt.
Az 1956-os év második félévétől megindult a levelező oktatás is, Kisszálláson, Solton, Kalocsán, Jánoshalmán, Császártöltésen, Felsőszentivánon és Mélykúton volt kihelyezett osztály. A képzés kiszélesítése érdekében 1957 őszétől az iskola kétéves alapfokú ezüstkalászos gazda tanfolyamokat is szervezett. A hallgatóság a tangazdaság dolgozóiból és a termelőszövetkezetek tagjaiból verbuválódott.Ebben az időszakban nemcsak a tanulólétszám növekedett, hanem az iskola felszereltsége is. A legkorszerűbb erő- és munkagépek álltak az oktatás szolgálatában, gyarapodott a tanárok, szakoktatók létszáma is.
Tudatos előkészítő munka eredményeként 1961. október 11-én megkezdődött a felsőfokú oktatás 60 hallgatóval. A kezdeti erőfeszítések után kialakult a színvonalas oktató-nevelő munka. Létrejött a tanári kar, a szerény tantermi ellátottság az 1964-65-ös tanévben megváltozott. új épületszárnnyal gazdagodott az iskola. Itt működött a felsőfok négy tanszéke: előadótermek, laboratóriumok, szertárak, tanári szobák. A felsőfokú oktatással párhuzamosan folyt tovább a középfokú képzés is.
Az 1962 fontos év az iskola történetében. Megszűnt a tangazdaság, beolvadt a Kiskunhalasi állami Gazdaságba, így a gyakorlati oktatás színtere a gazdaság egész területe lett. Ebben az évben adott helyet iskolánk a Mezőgazdasági Technikumok V. Országos Sporttalálkozójának. Ebben az évben vette fel a kollégium és az iskola Rákóczi Ferenc nevét, amit ma is büszkén visel.
1968 őszén a technikumi oktatást a szakközépiskolai váltotta fel. Két szak indult be: mezőgazdasági gépész, növénytermesztő-állattenyésztő. Ettől kezdve kimenő rendszerben megszűnt a technikumi képzés.
A felsőfokú technikum 1970 szeptemberétől főiskolává alakult át, üzemmérnöki oklevelet nyújtott a végzős hallgatóknak. Ebben az évben épült a gyakorlati oktatás céljaira a gépműhely, amelyet akkor a legkorszerűbb eszközökkel szereltek fel.
Az oktatási kormányzat szűkítette a főiskolák számát, így a halasi is megszűnt 1973-ban - a kecskeméti főiskolába olvadt be. A következő évben ismét gyarapodott az intézmény, elkészült a tornacsarnok. A főiskola megszűnésével a mezőgazdasági üzemek részére szaktanácsadói tevékenység folyt az iskolában: talajerőgazdálkodás, rét-, legelőgazdálkodás területén. Ekkor indult a technikus minősítő tanfolyam is két szakmában.
A mezőgazdaság egyre több gépész szakembert igényelt, így 1978-ban az iskola ismét átalakult. Szakközépiskolánkban ún. szakmunkásképzést folytató gépszerelő és növénytermesztő gépész szak kezdte el működését.
Az oktatást 1983 őszén a mezőgazdasági áruforgalmazó szakkal bővítették ki, majd 1986-ban 5 éves mezőgazdasági gépésztechnikusi szak indult a növénytermesztő gépész szak helyett. Ennek felfutásával 13-ra növekedett az osztályok száma. Az új szakok indítását a mezőgazdasági nagyüzemek igényei tették szükségessé.
Az 1980-as évek végétől az oktatás tartalmilag és technikailag is sokat korszerűsödött. A számítógéppark kialakításával és folyamatos növelésével lehetővé vált, hogy a tanulók elsajátíthassák az alapfokú számítástechnikai ismereteket. A lányok gép- és gyorsírást tanulhattak. A gépészek a harmadik év során traktorvezetői vizsgát tehettek.Ebben az időszakban alakult ki az iskola audiovizuális rendszere. A videostúdió működése nemcsak az oktatás technikai eszközeit korszerűsíti, hanem az iskola kulturális életét is színesíti. A kulturális értékeket gazdagítja Földes László vadászati trófea-gyűjteménye, amelyet 1985-ben ajándékozott a városnak, s az iskolánk lett az állandó kiállítás színhelye.
1989-ben iskolánk fennállásának 75. évfordulójára készült el az iskolai gyűjteménytár, ami a 80. évfordulóra felújítva került jelenlegi helyére.
1993-94-es tanévtől újabb profilmódosítás történt, a mezőgazdasági gépszerelő és a mezőgazdasági áruforgalmazó szakok helyett világbanki programmal a mezőgazdász és közgazdász szakmacsoportokban iskoláztunk be tanulókat, valamint a mezőgazdasági gépésztechnikus szakot kiegészítettük személyi számítógép szoftverüzemeltető szakkal.
Újabb változás az 1996-97-es tanévtől következett be, a mezőgazdasági gépésztechnikus szak helyett az informatika szakmacsoportba iskoláztunk be tanulókat. így ettől a tanévtől kezdve mindhárom osztályunkban világbanki programmal kezdtük a képzést. Ebben a tanévben kezdte el az iskola az érettségire épülő szakképzést. Az 1996-97-es tanévtől a mezőgazdasági áruforgalmazó szakra építve mezőgazdasági áruforgalmazó technikus, az 1997-98-as tanévtől a közgazdasági szakmacsoportban a kisvállalkozások gazdasági ügyintézője, majd a 2000-2001-es tanévben az informatikai szakmacsoportra építve a felsőfokú gazdasági informatikus szakmai képzés indult be.
A 2002-2003-as tanév ismét újdonsággal köszöntött ránk és tanulóinkra. Bevezetésre került a Dunaújvárosi Főiskola programja alapján az akkreditált felsőfokú szakképzés két szakmában: pénzügyi szakügyintéző és számviteli szakügyintéző.

Bővebb információkért klikkeljen webcímünkre!

Európai Üzleti Politechnikum

Cím:
,
:
:
Tevékenység rövid leírása:
Tisztelt Érdeklődő!
Az Európai Üzleti Polytechnikum Gimnázium és Szakképzo iskola, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő középfokú, emelt szintű és felsőfokú szakképzéseket folytató iskola, ahol nappali és esti tagozaton, iskolarendszerű és tanfolyami oktatást valósítunk meg. A szakképzés mellett iskolánkban felnőttek gimnáziuma is működik, esti tagozaton.
Iskolánk 1990-ben alakult, és az azóta eltelt időben folyamatosan bővülő képzési kínálattal állunk az érdeklődők rendelkezésére.
Sikerünk garanciáját a folyamatos fejlesztést célzó oktatási filozófia, a mintegy 50 fős ? főként egyetemi, főiskolai oktatói és gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkező ? tanári kar, valamint a tanítást segítő korszerű oktatástechnikai és informatikai eszközpark jelentik.

SCHOOL OF BUSINESS - Dunakeszi Üzleti Szakközépiskola

Cím:
2120, Dunakeszi Bazsanth Vince út 10.
telefon:
27/546-350
fax:
27/546-350
Tevékenység rövid leírása:
ISKOLÁNKRÓL:
Szakközépiskolánk 1998-ban School of Business Dunakeszi Üzleti Szakközépiskola néven kezdte meg működését önálló intézményként. Fenntartónk a School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Közhasznú Társaság, amely 11 hasonló profilú iskolát működtet az országban. Ezen a hálózaton belül átszervezés miatt később a School of Business Székesfehérvár Üzleti Szakközépiskola tagintézménye lettünk, de ez a képzés profilján és működésünkön nem változtatott.
Érettségi utáni iskolarendszerű szakképzést folytatunk, nappali tagozaton. A képzési idő ? általában 2 év - végén a tanulók OKJ vizsgát tesznek. Diákjaink főként Pest megye északi régiójából (Vác, Dunakeszi és környéke) járnak az iskolába, de egyre több budapesti diák is jelentkezik (Angyalföld, Újpest középiskoláiban érettségizettek közül). A felsőfokú szakképzettség értéke egyre nő a munkaerőpiacon, s úgy tűnik, ezt egyre többen felismerik. 2008-tól indítandó új szakokkal bővítjük az iskola képzési kínálatát, az itt végzők elhelyezkedési lehetőségeit. Tervezzük esti munkarendű tagozat indítását is. Terveink megvalósulása, a sokoldalú képzési lehetőségek kihasználása nagy mértékben függ a jelentkezők létszámától. Az új OKJ szerinti képzés modulrendszerű, egy szakképesítésen belül ún. elágazások jelentik a konkrét (rokon-)szakmákat.
Középfokú, emelt szintű képzéseinkben részt vevő diákok az INFORMATIKA és az Ügyvitel (ez utóbbi idegen nyelvi) területén jártas szakemberekként dolgozhatnak majd.
Felsőfokú szakképzéseinket a Szegedi Tudományegyetemmel és a Miskolci Egyetemmel kötött Együttműködési megállapodás alapján indítjuk. Területei: MENEDZSERKÉPZÉS (Idegenforgalom, kereskedelem), GAZDASÁG, INFORMATIKA.
Önálló épülettel nem rendelkezünk, a tanítás a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium épületében folyik. A képzés korszerű technikai hátterét azonban a szakközépiskola a saját forrásaiból teremti meg, a támogató cégektől, illetve gazdálkodó szervezetektől kapott szakképzési hozzájárulásból. Az iskolában részben főállású pedagógusok, részben óraadó tanárok foglalkoznak a diákokkal, illetve az oktatott tárggyal kapcsolatos gyakorlati területen is tevékenykedő szakemberek.
Természetesen az egyes szakok csak megfelelő létszámú jelentkező esetén indíthatóak. Kérem, tanulni szándékozó ismerősei körében, középiskolájában, vagy ha esetleg dolgozik, tegyen említést az iskolánkban kínált lehetőségekről! Honlapunkat is ajánlom az Ön, és bárki érdeklődő figyelmébe:
www.dunakeszi.sob.hu
A tanulmányi idő mind a felsőfokú , mind a középfokú, emelt szintű szakokon 2 év, kivétel a RENDSZERGAZDA képzésen belül a fél év alatt megszerezhető Számítástechnikai szoftverüzemeltető ún. részképzés.
Felvételi vizsga nincs, a beiratkozás feltétele a sikeres érettségi vizsga.
TANDÍJMENTESSÉGRŐL:

A Közoktatási Törvény szerint: "Nappali rendszerű iskolai oktatásban a tanuló abban az évben kezdhet utoljára tanévet, amelyben betölti középiskola esetén a 22. életévét. ...egy évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a 7. életévében kezdte meg..."
Az iskolarendszerű nappali képzések tandíjmentesek mindazoknak,
-akiknek nincs szakmája. Figyelmen kívül kell hagyni azt az államilag elismert szakképesítést, amelyet iskolarendszeren kívüli oktatásban szerzett a hallgató.
- a második szakma megszerzése, ha az a meglévő szakmára épül.

Az iskola tanulói jogosultak minden nappali képzésben résztvevő diáknak járó állami juttatásra: diákigazolványra és 22 éves korig családi pótlékra, illetve árvaellátásra.

A JELENTKEZÉS

Feltétele: érettségi bizonyítvány
Módja: jelentkezési lapon

Jelentkezési lap letölthető: www.dunakeszi.sob.hu , www.sob.hu (innen on-line is beküldhető)

Határidő és további információk:
Honlapunkon: www.dunakeszi.sob.hu
e-mailben: dunakeszi@sob.hu
ill. Bánhegyesiné Topor Gizella tagintézmény-vezetőnél (30/91-59-038), vagy Szabóné Kiss Katalin iskolatitkárnál (30/600-4059)

Árpád Fejedelem Gimnázium, Gazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Cím:
6760, Kistelek Ifjúság tér 3.
:
:
Tevékenység rövid leírása:
A középiskolai oktatás 1953. szeptember 1-jén kezdodött Kisteleken 1 gimnáziumi osztállyal. Kistelek Csongrád megye egyik városa, lakóinak száma nem éri el a 8000-et, a fiatalok száma fokozatosan csökken. A városban 3 óvoda, 2 általános iskola, 1 alapfokú művészeti iskola és 1 középiskola és kollégium működik.
A középiskolai oktatás 1953. szeptember 1-jén kezdodött Kisteleken 1 gimnáziumi osztállyal.
1994 óta a Kisteleki Középiskoláért és Tanulóiért Alapítvány segít az oktatás és nevelés minőségi feltételeinek javításában, a rendezvények, versenyek, kirándulások támogatásában, a kiemelkedő munkát végzo tanulók és nevelok jutalmazásában.
Iskolánk fenntartója Kistelek Város Önkormányzata. A város képviselotestülete fontosnak tartja, hogy a középiskola ne a megyei közgyuléshez tartozzon, hanem maradjon a városé. Kistelek város lakosságának többsége is fontosnak tartja a helybeli középiskola létét, mivel a 14-18 év közötti tanulók így a családban maradhatnak.
Bővebb információért kérem kattintson weblapcímünkre!

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2018
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, NYRt, Zrt. kereső.